Voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:de eigenaar: de eigenaar van de website;gebruik(en): alle denkbare handelingen;u: de gebruiker (bezoeker) van de website;de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Auteursrechten

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van WERELDWERK.EU.

Disclaimer

De content is door WERELDWERK.EU met de grootste zorg samengesteld, doch, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. WERELDWERK.EU is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden,is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.